Покана

27 Октомври 2023 Източник: Прочетена: 164 /
На 30 октомври 2023г. от 17.30 часа в Исторически музей - Ботевград "МИГ Ботевград" Ви кани да приъствате на изложба със снимков материал и информация, представящи културно-историческите обекти и природните забележителности в района на Липница. Като част от събитието ще бъде представена и презентация на картотекираните оброчни места, скални светилища, образувания и пещерите. 
Събитието е  по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР -водено от общностите местно развитие).

ПОСЛЕДНИ Обяви

ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подгот...
12 Септември 2023

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, ...

Виж повече
Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Бо...
07 Февруари 2022

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета...

Виж повече
Покана за общо събрание
00 0000

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД