Покана за общо събрание

00 0000 Източник: Прочетена: 92 /
П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/ на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/ на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на Сдружение „МИГ Ботевград“ на: Дата : 03.10.2023г., Час: 17:30 ч. Място: гр. Ботевград, НЧ „Христо Ботев 1884“, пл.Освобождение 12, малък салон Дневен ред: 1. Приемане на нови членове на Колективния върховен орган /КВО/ на СНЦ „Местна инициативна група Ботевград”; 2. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ "Ботевград" за програмен период 2023 - 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 3. Разни При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПОСЛЕДНИ Обяви

Покана
27 Октомври 2023

На 30 октомври 2023г. от 17.30 часа в Исторически музей - Ботевград "МИГ Ботевград" Ви кани да приъствате на изложба ...

Виж повече
ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подгот...
12 Септември 2023

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, ...

Виж повече
Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Бо...
07 Февруари 2022

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД