ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”

12 Септември 2023 Източник: Прочетена: 188 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Ботевград

 

ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0006 с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027” по Административен договор № РД50-101/28.03.2023г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Ви каним да вземете участие в обучение на тема „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”. По време на обучението ще имате възможността да са запознаете с процеса на разработване на стратегията за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период, възможностите за многофондово финансиране на стратегията, с подкрепа със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 - 2027 и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

   В случай че проявявате интерес и желаете да бъдете включени в предстоящите обучения, моля да заявите желанието си на електронен адрес: mig.botevgrad@gmail.com или тел. +359 888 89 61 98

   График на обученията:

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

26.09.2023 г. 16:00 ч. гр. Ботевград , пл.Освобождение№13 /административна сграда на Община Ботевград/, зала Ботевград

26.09.2023 г. 17.30 ч. гр. Ботевград , пл.Освобождение№13 /административна сграда на Община Ботевград/, зала Ботевград

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ Ботевград, на посочените по-горе ел. адрес и телефон.

 

С уважение, Иван Гавалюгов Председател на на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Ботевград“


ПОСЛЕДНИ Обяви

Покана
27 Октомври 2023

На 30 октомври 2023г. от 17.30 часа в Исторически музей - Ботевград "МИГ Ботевград" Ви кани да приъствате на изложба ...

Виж повече
Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Бо...
07 Февруари 2022

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета...

Виж повече
Покана за общо събрание
00 0000

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД