Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Ботевград"

05 Май 2022 Източник: Прочетена: 509 /

П О К А Н А

 

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на  Сдружение „МИГ Ботевград“ на:

Дата : 18.05.2022г.

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13

Административна сграда на Община Ботевград, партерен етаж, зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред:

1. Доклад за извършени дейности от „МИГ Ботевград“ за 2021 г.;

2. Доклад за годишен финансов отчет за 2021 г.;

3. Разглеждане на индикативна програма за дейност за 2022 г.;

4. Разглеждане на финансов план за изпълнение дейностите на „МИГ Ботевград“ за 2022 г.;

5. Приемане и освобождаване на членове в КВО на „МИГ Ботевград“;

6. Кандидатстване по процедура „Подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.


ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
20 Май 2024

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече
Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД