НовиниПокана за общо събрание на МИГ Ботевград

П о к а н а за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“         Уважаеми членове на сдружение "МИГ Ботевград, на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върховен о...

03 Май 2019   Прочети ...


На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград

                                                                                       Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платфо...

09 Януари 2019   Прочети ...


Покана за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЗАНАЯТЧИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ,     стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020...

19 Септември 2018   Прочети ...


Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.       Oт 5 септември стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

07 Септември 2018   Прочети ...


Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

  П о к а н а за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група ботевград“     Уважаеми членове на “Местна инициативна група Ботевград“,  на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния...

07 Юли 2018   Прочети ...


Покана за общо събрание на КВО на МИГ Ботевград

П о к а н а за общо събрание на КВО на сдужение „Местна инициативна група ботевград“     Уважаеми членове на “Местна инициативна група Ботевград“,  на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върхов...

20 Май 2018   Прочети ...


Официално представяне на Националната асоциация на местните инициативни групи в България

На 26 април 2018г. беше официално представена новоучредената Национална асоциация на МИГ в България. Представяме на вашето внимание мисията и целите на асоциацията.   Мисия на организацията  Успешното приключване на изпълнението на подхода „Воден...

05 Май 2018   Прочети ...


МИГ Ботевград представи отчет за дейността си през 2017 год.

Отчетното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група“ – Ботевград се проведе на 05.02, в една от залите на МВБУ Ботевград. В качеството си на председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел, кметът Иван ...

07 Февруари 2018   Прочети ...


Проведени събития за популяизиране на СВОМР

В рамките на програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Ботевград, сдружението организира 6 информационни срещи, 3 консултативни срещи на експертите с фо...

09 Септември 2017   Прочети ...


Одобряване на СВОМР

Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ днес единодушно  бе одобрена  от членовете на Общото събрание на МИГ Ботевград.    Разработването на стратегията бе предшествано от три проучвания за проблемите и приоритетите на община Б...

09 Септември 2017   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД