НовиниМИГ Ботевград стартира изпълнението на проект по Подмярка 19.1

МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подм...

08 Юли 2021   Прочети ...


Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)                             ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-СОФИЯ ...

31 Март 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда                                                                             ДО                                      ...

11 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител  с предмет: „Обезпечаване с техника на дейностите по популяризиране на проучените обекти и представянето...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител  с предмет: „Закупуване на оборудване за целите на провеждане на събития за популяризиране на местната и...

10 Януари 2021   Прочети ...


Покана за пазарни консултации

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за провеждане на обучение  с предмет:    „Повишаване капацитета  на местните общности и граждани за активно включване в процесите на ВОМР“  ,  вк...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за изработка и доставка  с предмет: „Проучване и проектиране на високо атрактивна туристическа пътека в района на с. Липница общ. Ботевград (ВАТПЛ)....

10 Януари 2021   Прочети ...


Покана за пазарни консултации

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет: ЛОТ1:„Проучване моментното състояние на исторически обекти на територията на с. Липница и неоползотворения им потенциал за актив...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за изработка и доставка  с предмет: „Дейности по информираност и публичност на дейностите включени в проекта“, включващ: „Създаване и поддържане на...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

                                    ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител с предмет: „ Организиране на дейности свързани с популяризиране на п...

10 Януари 2021   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД