НовиниТествана бе онлайн платформата „Диалози за Ботевград“

Днес, 25.09.2019 г. с начален час 17:30 ч. в гр.Ботевград се проведе среща за тестване на създадения прототип на онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Б...

25 Септември 2019   Прочети ...


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ГОТОВНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

        В резултат от проведеното представително “Социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформат...

07 Август 2019   Прочети ...


Доклад-анализ от проведено „Социологическо проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“

                                След приключилото „Социологическо проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“, част от проект № BG05SFOP001-2.0...

01 Август 2019   Прочети ...


Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

П о к а н а за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“         Уважаеми членове на сдружение "МИГ Ботевград, на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върховен о...

03 Май 2019   Прочети ...


На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград

                                                                                       Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платфо...

09 Януари 2019   Прочети ...


Покана за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЗАНАЯТЧИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ,     стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020...

19 Септември 2018   Прочети ...


Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.       Oт 5 септември стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

07 Септември 2018   Прочети ...


Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

  П о к а н а за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група ботевград“     Уважаеми членове на “Местна инициативна група Ботевград“,  на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния...

07 Юли 2018   Прочети ...


Покана за общо събрание на КВО на МИГ Ботевград

П о к а н а за общо събрание на КВО на сдужение „Местна инициативна група ботевград“     Уважаеми членове на “Местна инициативна група Ботевград“,  на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върхов...

20 Май 2018   Прочети ...


Официално представяне на Националната асоциация на местните инициативни групи в България

На 26 април 2018г. беше официално представена новоучредената Национална асоциация на МИГ в България. Представяме на вашето внимание мисията и целите на асоциацията.   Мисия на организацията  Успешното приключване на изпълнението на подхода „Воден...

05 Май 2018   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД