ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10 Януари 2020 Прочетена: 335 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет:

Проучване моментното състояние на исторически обекти на територията на с. Липница и неоползотворения им потенциал за активно местно развитие“  , включващ:

 • Кабинетно проучване - начален етап: събиране и анализиране на наличната информация; Систематизиране и анализиране на събрания наличен исторически материал
 • Проучвателска работа на терен:  посещаване на място посочените обекти на културно историческото наследство на територията на с. Липница -  локазиране, фотозаснемане, заснемане на обектите с GPS координати; подоробно описание; топонимия, легенди, предания;
 • Подготовка на материали за публикации в медиите и изданията по проекта – представяне на обектите на културно историческото наследство в района: брошура, уеб страница, фотоизложба, каталог  и др.  
 • Резултатите от проучването да се представени в Доклад.
 • Докладът е необходимо да  включва-описание на етапите на съдържащ оценка на моментното състояние и потенциала за развитие  на проучваните исторически обекти като туристически обекти, модели и добри практики за социализиране и модел на исторически обект като туристически продукт; препоръки за устойчивост и предприемане на последващи мерки, описание на туристически маршрути;
 • Характеристики на доклада

- обем от 30 до 50 страници;

- шрифт Times New Roman – размер 12, междуредие 1,15;

- представен в един екземпляр на хартиен носител - пълноцветен, размер на страницата А4 и на CD

- анализирани данни следва да бъдат представени таблично и графично;

- където е възможно, докладите могат да бъдат обогатени със снимков материал

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 1 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват - Приложение 1 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

 1. Образец на оферта – Приложение 1;

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”,


Списък от файлове


 • Образец на оферта – Приложение 1

  29 Януари 2021
  Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД