ФИНАЛИЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГО-ЛЕСОВЪДСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

10 Декември 2019 Прочетена: 598 /

                               

В резултат от изпълнението на дейност “Проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград” по проект № BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, изпълняван от Фондация „Съвременност“ в партньорство с Местна инициативна група Ботевград, беше направено проучване и изготвен анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград.

Основните продукти от изпълнението на тази дейност са “Доклад на моментното състояние на еконоло-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград”, представящ многофункционалните характеристики на горите и земите от горския фонд на община Ботевград и “Анализ-доклад за еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград”, чиято база се формулират целите, дейностите и методите за  управлението на горския фонд, отчитащо интересите на всички заинтересовани страни и съвременните концепции за устойчиво развитие на горите”. Анализът дава реална представа за наличния природен ресурс и за потенциала му да предоставя различни материални (дървесни) продукти и нематериални (вододайни, рекреационни, защитни, естетически и др) услуги за гражданското общество. Този анализ служи за оценка доколко горите и земите от горския фонд в общината имат потенциал да отговорят на всички заявени към тях очаквания и интереси на гражданското общество, както и за разработване на указанията за устойчиво и многофункционално стопанисване на ГФ, които да отговарят на конкретните природни и екологични дадености на района. Първата оценка посреща нуждите на целеви групи като собственици на гори и земи, дърводобивни и дървопреработвателни фирми, ВиК дружества, ловни сдружения, туристически дружества, природозащитни организации, селскостопански и животновъдни производители и цялото население от реалистична оценка за ресурса, който горско-стопанския фонд на територията на общината притежава. Тази информация им даде възможност да придобият необходимите знания за компетентно включване в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград. От друга страна на общинската администрация и държавно горско стопанство „Ботевград“ се предоставя информация за моментното състояние на горския фонд и земите от него, което се променя толкова динамично в следствие на човешка намеса и природни фактори, че информацията, която към днешна дата е налична за фонда, е крайна недостатъчна за изработване на политики, свързани горския фонд и земите от него.

Изготвените документи са достъпни на следните линкове:

Доклад-моментно състояние

Анализ-доклад еколого-лесовъдските характеристики

Указания за устойчиво и многофункционално стопанисване на ГФ

 

По проектът предстои разработване на План за многофункционално стопанисване на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград (ПМСГ), с участие на активни граждани и организиране на информационна кампания и провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на ПМСГ.

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД