МИГ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

17 Декември 2021 Прочетена: 526 /

ОБЯВА

“Местна инициативна група Ботевград”

 

ОБЯВЯВА

конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен директор на

„МИГ Ботевград“

 

На основание протокол № 23/29.11.2021 г. на УС на МИГ БОТЕВГРАД, чл. 41, ал. 2 от Устава на сдружението, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №10/16.12.2021 г. на председателя на УС на „МИГ Ботевград”, „МИГ Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за изпълнителен директор.

Изпълнителният директор (мениджърът) се избира и назначава от Колективния управителен орган (Управителен съвет).

Място на работа: Административен офис на МИГ в гр. Ботевград

Заетост: на трудов договор

I.         Изисквания за заемане на длъжността:

1.         Виеше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.         Професионален стаж най-малко 5 /пет/ г. - удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка и копие от договор/и;

3.         Наличие на управленски опит - най-малко 2 /две/ години;

4.         Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

5.         Наличие на опит в реализиране на проекти - в автобиографията на кандидата се описват проектите, в реализацията на които е участвало лицето, както и неговата позиция;

6.         Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на община Ботевград;

7.         Добро познаване на българската и европейска нормативна база в областта на политиката за развитие на селските райони и по-специално добро познаване на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB L 347/487 от 2013 г.), Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение ресурсите и разпределението на това подпомагане през 2021 г. и 2022 г.,  както и на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

8.         Да има чисто съдебно минало;

9.         Да има добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;

10.       Владеенето на английски език - писмено и говоримо - е предимство;

11.       Да притежава опит и умения за работа и управление на екип;

12.       Да има познания за водене на документацията, свързана с управлението на проектите;

13.       Опит в подготовката и работата със стратегически документи, свързани с местното и регионално развитие;

14.       Да е комуникативен/а, предприемчив/а и дипломатичен/на;

15.       Да умее да работи с медиите;

II. Основни длъжностни задължения:

1.         Ръководи цялостната дейност на сдружението, осигурява изпълнението на решенията на Колективния управителен орган/ Управителния съвет.

2.         Изготвя и предлага за приемане от Колективния управителен орган перспективна и годишна програма за работа на Сдружението и годишен проект за бюджет.

3.         Взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване, сключва трудови и граждански договори със служители и експерти, в това число и експерт по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и ръководи административния екип на Сдружението.

4.         Решава въпроси, които, в съответствие с Устава на Сдружението, му бъдат възложени от Колективния управителен орган.

5.         Провежда комуникация със всички органи на „МИГ Ботевград“, МЗХГ, Областната Разплащателна агенция, ДФЗ-РА, както и със заинтересовани страни: потенциални бенефициенти, бенефициенти, партньори и изпълнители.

6.         Отговаря за оперативната, нормативна, правна, икономическа и организационна уредба на дейността на сдружението.

7.         Участва в семинари, конференции, форуми на всички нива, отнасящи се до дейността на МИГ.

8. Други дейности, регламентирани в нормативни и стратегически документи, свързани с дейността на МИГ Ботевград.

 

 

Ш. Специфични задължения на изпълнителния директор във връзка с изпълнението на Стратегията за ВОМР:

1.         Организира останалите членове на екипа във връзка с предоставяне на информация и консултации на потенциални кандидати и подпомагане разработването на проекти на потенциални кандидати.

2.         Подготвя и предоставя за публикуване покани за кандидатстване с проекти на територията на „МИГ Ботевград“ съгласно графика за изпълнение на одобрената Стратегия за местно развитие.

3.         Следи базата данни за постъпилите проекти по Стратегията за ВОМР, състоянието им, както и движението по тях.

4.         Извършва подготовка и провеждане на заседания на Комисията по избор на проекти към „МИГ Ботевград“, в случай че тези дейности са възложени от УС на „МИГ Ботевград“.

5.         Одобрява извършената техническа експертна оценка и класиране на проектите на база на спазени процедурни правила и съответствие на целите на конкретните проекти с заложените в приетата стратегия.

6.         Изпраща информация за всички проекти, одобрени от Комисията по избор на проекти към „МИГ Ботевград“, в областната Разплащателна агенция по седалище на МИГ Ботевград за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за ВОМР, критериите за допустимост на кандидата, проекта и на планираните разходи.

7.         Уведомява всеки участник в конкурса за избор на проектни предложения за одобрение или отхвърляне на проекта и становището на комисията, ако проектът не е класиран.

8.         Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

9.         Съставя комисии за наблюдение на изпълнение на проектите и посещения на място.

10.       Осигурява консултации от експерти за подпомагане на бенефициентите при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението.

11.       Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията, изискани от Управляващия орган на ПРСР.

12.       Представя на Управляващия орган на ПРСР годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград.

13.       Информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията.

14. Други дейности, регламентирани в нормативни и стратегически документи, свързани с изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград.

Изпълнителният директор е пряко подчинен на Председателя на УС. Изпълнителният директор (мениджърът) има подчинени - експерт по прилагане на стратегията за ВОМР, експерт мониторинг и контрол върху изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград, технически асистент, счетоводител, координатор. С избрания кандидат ще бъде сключено споразумение, а след  одобряване на Стратегията за ВОМР и осигуряване на финансиране – трудов договор.

IV. Необходимите документи за участие в конкурса:

•          писмено заявление /по образец/;

•          автобиография - европейски формат /по образец/;

•          декларация за съгласие /по образец/;

•          копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;

•          копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

•          референции, ако има такива;

•          свидетелство за съдимост;

•          свидетелство за управление на МПС, ако има такова.

Комплект от образци на необходимите документи може да бъде открит на интернет страницата на сдружението www.mig.botevgrad.bg. 

V. Начин на провеждане на конкурса за изпълнителен директор:

Кандидатите (лично, с куриер или по пощата) представят изискваните документи за длъжността, за която кандидатстват в запечатан непрозрачен плик с отбелязано името на получателя „Местна инициативна група Ботевград” и надпис „Документи за участие в конкурс за изпълнителен директор на „МИГ Ботевград“ на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден, като също така предоставят координати за обратна връзка - адрес, e-mail и телефон.

Краен срок за представяне на документите - 17.01.2022 г., 16:00 ч.

Конкурсът се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по входящ номер. Комисия оценява кандидатите за притежаване на  компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на длъжността.

 

За повече информация :

Надежда Лазарова Димитрова, зам.-председател на „МИГ Ботевград“, тел.: 0898 364639; e-mail: mig.botevgrad@gmail.com

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ:

Председател на „МИГ Ботевград“


Списък от файлове


 • Заявление за участие

  17 Декември 2021
  Преглед
 • Образец на CV

  17 Декември 2021
  Преглед
 • Декларация за съгласие

  17 Декември 2021
  Преглед
 • Протокол №1

  15 Февруари 2022
  Преглед
 • Протокол № 2

  15 Февруари 2022
  Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД