На вниманието на земеделските производители

30 Март 2020 Прочетена: 542 /

Изпращаме инфомация за новите приеми по ПРСР от интервю с Владислав Цветанов, дирекция „Развитие на селските райони“, за сайта Агри.БГ.  .

Предстои отварянето на следните подмерки, предвидени в Годишната работна програма по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Ето и подробна информация от интервюто:

От Съвета по животновъдство: Отварят се подмерки 4.1, 5.1 и 16.4

Един от основните акценти е подмярка 4.3 - „Инвестиции в инфраструктура“. На 24 март приключи общественото обсъждане по двете процедури на тази подмярка. В момента отразяваме коментарите, така че в най-близко бъдеще, в следващите няколко дни или може би седмица ще имаме готовност за стартиране на две процедури.

Подмярка 4.3 е доста дългоочаквана мярка. Двете процедури, които стартираме по нея, са идентични. Разликата е само насочеността на кандидатите, които могат да кандидатстват по едната и по другата. Иначе по своята същност самите дейности, инвестиции са идентични.

Надявам се наистина да се възползват потенциалните кандидати от тези възможности, които им предоставя мярката – Инвестиции в инфраструктура за напояване.

Едната процедура е насочена към „Напоителни системи“, а другата е за кандидати, които са сдружения за напояване или юридически лица, които извършват услугата доставка на вода за напояване.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Кога ще бъдат обявени двете процедури по подмярка 4.3?

Очаквам това да стане в близките дни, седмица-две. Не мога в момента да фиксирам точен срок, тъй като всеки един срок за стартиране – датата, се определя със заповед на ръководителя на Управляващия орган.

Какво може да ни кажете за новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“?

Подмярка 5.1 е инвестиционна мярка. Това е друга важна тема, по която работим от известно време и по която сме ангажирали доста ресурс. Тя е насочена към инвестиции в превантивни дейности и мерки във връзка с епизоотиите в страната. Това е така наречената биосигурност.

Това е следващата ни цел през април месец – наистина да предоставим възможност на кандидатите да подават проектни предложения по тази подмярка.

Може би важното, което трябва да се отбележи, е, че по тази подмярка освен земеделските стопани, които имат животновъдни обекти - които отглеждат свине, птици или дребни преживни животни, от подпомагане ще могат да се възползват и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ).

Бюджетът по подмярка 5.1 ще се запази ли в размера на предвидените 23 млн. евро?

За момента това е, което сме обявили в Годишната работна програма. Бих искал да акцентирам върху нещо друго. Наистина, разработвайки тази мярка, целта ни беше от една страна да подпомогнем бизнеса, той да подобри методите на превенция и да е по-подготвен за преодоляването на последиците от такива епизоотични събития.

От друга страна желанието ни е да подпомогнем институциите, които са пряко свързани с контрола и превенцията, и времето за реакция при установяването на такива заболявания. В частност говоря за БАБХ. И един допълнителен бенефициент споменах – ИАБГ – по отношение превенцията при природни бедствия, свързани с градушки. Това е подпомагане, насочено също към институциите.

Има ли опасност нуждите на институциите като БАБХ и ИАБГ да натежат и за финансирането на фермерите да не останат достатъчно пари от бюджета на подмярка 5.1?

Ние правим доста дискусии, преди да стартираме всяка една процедура. Правим работни групи. Тази тенденция ще се запази, въпреки извънредното положение в страната заради мерките срещу коронавируса.

Адаптираме нашите правила за провеждане на консултации със заинтересованите страни, за провеждането на различни обсъждания.

Адаптираме ги към сегашните условия и ще спазим този ред. Разбира се, някои от тези събития, мероприятия ще бъдат проведени като онлайн заседания. В движение се нагласяваме към ситуацията, която е нова за всички.

Каква е причината подмярка 5.1 да се забави – в програмата тя е била предвидена за отваряне през месец февруари?

Не бих казал, че има голямо забавяне от гледна точка на това, че ние имахме няколко дискусии с Европейската комисия (ЕК). Това е изцяло нова мярка. Тази мярка не беше програмирана в началото на програмния период. Тя беше разработена от нас съвсем наскоро и беше предложена на ЕК. Имахме да доизчистваме отделни детайли с представителите на ЕК, преди тя да стане част от самата програма.

Стартирането на самата мярка е свързано с непрекъсната комуникация с органите на ЕК, за да може да разработим мярката в съответствие с правилата на законодателството, което ни разрешава да прилагаме такива интервенции. Това е двустранен процес. Идеята е мярката да стигне в най-добрия вид до крайните бенефициенти. Имам предвид като правила, като възможности, като срокове за изпълнение.

Очаквате, че подмярка 5.1 ще стартира през април?

Работим с тази нагласа, като имаме предвид логиката и етапа от разработването й към настоящия момент, разработването на националните правила, по които ще се кандидатства.

Бих искал да кажа няколко думи за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя е по-скоро за май месец. Това е може би най-популярната мярка. Винаги е предизвиквала интерес. Работим и по нея. Тя ще бъде ориентирана изцяло към животновъдния сектор. 

Винаги, когато става въпрос за ограничен бюджет, са от голям интерес критериите за оценка. Гласувахме на последния комитет нови критерии за оценка, които ще важат за този предстоящ прием. Новите критерии са адаптирани към спецификата на бенефициентите, които очакваме да се включат и темата, която искаме да покрием. 

Един от критериите е насочен към това, че и по тази подмярка освен за обща модернизация животновъдите ще имат възможност да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност. Това е една допълнителна възможност за укрепване на фермите по отношение на биосигурността. 

Какъв бюджет се предвижда за подмярка 4.1?

В зависимост от последното изменение на програмата ще формираме бюджет, който предварително ще бъде оповестен в рамките на работните групи, които предстои да се направят. Впоследствие – в рамките на общественото обсъждане.

Бюджетът специално за този прием ще зависи много от последното изменение на Програмата, което в момента се обработва от ЕК. Още малко време ще трябва след финализирането на Шестото изменение на Програмата, за да определим и съответния бюджет за подмярката.

Вероятно това е причината подмярка 4.1 да не бъде отворена през март, както планирахте?

Все пак трябва яснота за средствата, които трябва да са на разположение. Всеки един кандидат трябва да разполага с тази информация и да прецени сам за себе си дали иска да кандидатства, или не. Това е една от причините.

Друга тема, която също е важна, това е подмярка 5.1. Това са две инвестиционни мерки, ще дадем възможност те да стартират една след друга. 

В момента върви подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“. Тя отново е ориентирана към биосигурност и в момента процедурата е отворена. 

Иначе по приемите, които приключиха наскоро, стартирахме оценката по мярката за иновации 16.1. Комисията обработва проектните предложения. Предстои стартиране на оценката и на подмярката за обученията. Приемът по нея приключи неотдавна. Това е темпът, с който работим за момента. 

Как се отразява на вашата работа извънредното положение в страната и общата ситуация, свързана с мерките срещу коронавируса?

Правилата, по които работим, ги адаптираме в движение във връзка с обявеното извънредно положение. Живи и здрави да сме, ще видим до каква степен сме успели да ги адаптираме и какви резултати сме постигнали. Наистина за всеки един сектор тези мерки са непознати. И хората, и бизнесът, и администрацията в движение създават условия, за да се прилагат тези правила.

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД