Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стратегия за ВОМР 2023-2027

02 Февруари 2023 Прочетена: 421 /
    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
     Проектът ще бъде изпълнен в шест дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград, които включват процес на разработване на стратегия чрез работни и информационни срещи с местната общност, семинари, конференция, публикации и излъчвания в регионални медии, обучение на местни лидери и заинтересовани лица, изготвяне на проучване и анализ насочени към спецификата на територията на МИГ Ботевград, подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград включително консултиране на местната общност. Дейностите ще се изпълняват на територията на МИГ Ботевград.
     Сред основните му цели са придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво; подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове; насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград; повишаване на информираността на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд, като резултат да бъде разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград.
      Стойността на проекта е 48 893.00 лева, а срокът му на изпълнение - шест месеца от датата на подписване на административния договор.
    Вследствие на изпълнението им ще бъде разработена многофондова стратегия за ВОМР на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г, с която МИГ Ботевград ще кандидатства на последващ етап за финансиране.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД