Покана за Общо събрание на МИГ Ботевград

12 Октомври 2021 Прочетена: 401 /
 

 П О К А Н А


Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/  на МИГ Ботевград, свиква общо събрание на КВО на  сдружение „МИГ Ботевград“.

Дата: 18.10.2021г., 17:30 ч.
Място: гр. Ботевград; ул. Гурко 14, сградата на МВБУ


1.      Освобождаване на членове от Общото събрание поради промени на обстоятелства.

                                                        Докладва : Янка Александрова,
                                                        Изпълнителен директор МИГБ

2.      Проекти. Етапи на изпълнение. Проблеми за решаване

·         Проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на обща стойност 29 326.00 лв.

 ·    Проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“.

                                 Докладва : Янка Александрова,

                                           

                                  Изпълнителен директор- МИГ

 

С уважение,

Иван Гавалюгов

Председател на МИГ Ботевград

 

 
 
 
 

Списък от файлове


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД