ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

10 Януари 2021 Прочетена: 350 /

                                   

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител с предмет:

„ Организиране на дейности свързани с популяризиране на проучените обекти и представянето им като част от туристически маршрути“ , включващ:

 1. 1.      Организиране на поход по туристическа пътека и среща с историята с участие на 45 учащи се,  местнитe водачи на групи -3  и експерти - 2.;

 

-          Транспорт за 50 души, км. 60 , с престой, заетост цял ден. 

-          Кетъринг за участници - 50 бр.

 

 1. 2.      Организиране на тур по маршрута  с участие на представители на туроператорски фирми и заинтересовани, общо 50 участниците. Организиране на дегустация  на ястия, приготвени с продукти на местни  фермери.

 

-    Транспорт за 50 души, км. 60 , с престой, заетост цял ден

  

 1. 3.      Стартираща пресконференция с участието на 20 човека – 1 бр.

-          Осигуряване на зала за 3 часа

-          Кетъринг  - кафе пауза  20 души

 

 1. 4.      Финална пресконференция с участието на 20 човека – 1бр.

-    Осигуряване на зала за 3 часа

-    Кетъринг – кафе пауза  - 20 души

 

 1. 5.      Обучение 6 дневно за 15 участници;

-  Наем на зала с техника за 6 дни

-  Обеди за обучението – 6 дни * 15 участника =90 бр.

-  Кетъринг: 6 дни*3 кафе паузи*15 участници = 120 бр.

-  Кетъринг за доброволци – 40 човекодни


Кетърингът следва да включва: обяд с 3 степени/ супа, основно ястие, десерт, минерална вода, безалкохолни напитки; три кафе-паузи: сутрин, по време до и след обяд:, чай ,кафе, вода, дребни сладки, плодове.

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 5 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ , срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват - Приложение 5 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

 1. Образец на оферта – Приложение 5;

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”,


Списък от файлове


 • Приложение 5 - оферта

  17 Март 2021
  Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД