ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

02 Септември 2021 Прочетена: 442 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител извършване на услуга с предмет:

“Застраховка на закупените материални активи“ по проектно предложение „Местна инициативна група за активно местно развитие“ “, с което сдружение „МИГ Ботевград“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ G06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., включващ:

 

1. Застраховка на електронна техника 

Вид имущество

Марка

Модел

Брой

Застрахователна сума*

в BGN 

За 1 брой

общо

1.

Проектор

Acer

X138WHP

1

633,34

633,33

2.

Ръчен прожекционeн екран

PRIVILEG COMPACT 120‘‘

Tripod

1

224.17

224.17

3.

Цифров фотоапарат,

Sony Cyber Shot

DSC-H300

1

333,34

333,33

4.

ЛАПТОП

HP ProBook 455 G7

Pike Silver

1

1207,50

1207,50

5.

Мултифункционално лазерно монохромно устройство

 

Brother MFC

L5750DW

1

1000,00

1000,00

6.

КОМПЛЕКТ 3бр тонеркасети + резервен барабан за  Brother MFC

MFC-L5750DW

MFC-L5750DW

1

140,83

140,83

 

 

 

 

 

ДДС

706,82

 

 

 

 

 

ОБЩО

4426,00

 

2. Застраховка на оборудване

 

Вид имущество

Характеристики

Брой

 Застрахователна сума*

 в BGN 

За 1 брой

Общо

 

Разтегаема шатра

5 странични стени

Размери 3x9 м

1

250,00

250,00

 

Разтегаема шатра

Размери 6x3 м, 4 странични стени

3

240,00

720,00

 

Професионална разтегаема шатра

Размери 4.5x3 м, 4 странични стени

2

360,00

720,00

 

Разтегаема шатра

Размери 3x3 м

4 странични стени

2

190,00

380,00

 

Стол

Метална конструкция

Водонепромокаем и устойчив на ултравиолетовите лъчи

Подходящ за външна употреба

52

50,00

2600,00

 

Сгъваема маса

Сгъваема конструкция

Размери мин. 180 x 75 x 72 см разгъната

Метални крака, пластмасова дъска

4

160,00

640,00

 

Сгъваема работна маса – комплект 3 бр.

Сгъваема конструкция

Разгънат размер мин. 100 х 60 х 80см

МДФ плот

Метални крака

3

240,00

720,00

 

Кръгла маса за кетъринг

Сгъваема конструкция

Разгънат размер мин. Ø 81 см

МДФ плот, метални крака

10

100,00

1000,00

 

Еластант за маса за кетъринг

Текстил, Размери: диаметър 80 см

10

28,00

280,00

 

 

 

 

ДДС

1462,00

ОБЩО:

8772,00

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на услугата, описана към настоящата покана. 

 
Застрахователните рискове, които трябва да включва офертата:
 
За електронна техника и оборудване - ПОЖАР и ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ

 

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ , срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Застрахователният период следва да бъде 12 месеца. 

 

Краен срок за получаване на оферти: 13.09.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com 

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура G06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД