ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10 Януари 2021 Прочетена: 489 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти за изработка и доставка  с предмет:

Дейности по информираност и публичност на дейностите включени в проекта, включващ: „Създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група”, както следва:

  1. Създаване на електронна страница - 1 бр.
  2. Поддържане на електронна страница за период от 6 месеца.
  3. Създаване и поддръжка на фейсбук страница – за период от 6 месеца

 

„Популяризиране на дейности и резултати от проекта”, както следва:

 1) Печатни материали - брошури за желязната вода (вкл.превод) – 1000 бр. и брошура за разпространение на резултатите от проекта – 1 000 броя;

2)  Атлас на пещерите – дизайн на корици, предпечатна подготовка на готовите текстове, цветна притурка с подбрани снимки, размери: 17 х 24 см, обем: 100  страници – 300 бр;

3)   Каталог на историческото наследство в землището на с. Липница - вкл. дизайн, предпечат и печат на каталог, размери: 20 х 21 см, обем: 80 страници - 300 бр. ;

4)  Преводи на брошури, атлас, каталог, уеб сайт - 100 стр.

5) Постери за фотоизложба –дизайн, предпечат и печат с размери 120 х 90 см, дебелина 3 мм – 16 бр. ;

6)     Изработка на дървени информационни табели с покрив – изграждане на дървената конструкция и монтаж на терен, дизайн и печат. Размер на печатаемата площ 120 х 80 см – 6 бр.;

7)      Изработка на указателни табели- 120/150 – 2 бр.;

8)      Указателни дървени табели  – дизайн, изготвяне и монтаж по екопътеката – 8 бр.

9)      Публикации в местни електронни медии -  16 бр.;

10)      Репортажи в местни ТВ предавания – 3 бр.;

11)    Обяви в местни електронни медии  – 3 бр.;

12)    Обява в TV Ботевград 1 бр.

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 7 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват - Приложение 7 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

  1. Образец на оферта – Приложение 7;

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”


Списък от файлове


  • Приложение 7 - оферта

    27 Март 2021
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД