ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10 Януари 2021 Прочетена: 322 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет: „Ремонт и изграждане на дребномащабна инфраструктура” по посочено по-долу КС, както следва:

1.Ремонт на чешма

2. Изработка на пейки, беседка, маса и платформи с парапети

3.Доставка от с. Боженица до мястото на монтаж на всяко съоръжение

4.Монтаж на съоръжения

5.Ремонтни дейности по обзорната пътека

 

№ 

Наименование на видовете работи

м-ка

Коли -чество

1

2

3

4

 

Ремонт на чешмата

 

 

 

Изработка на пейки, беседка, маса и платформи с парапети

 

 

1

Пейка с дължина 150 см импрегнирана против влага и мухъл от / акация /

бр

16

2

Пейка с дължина 200 см импрегнирана против влага и мухъл от / акация /

бр

4

3

Беседка шестоъгълна с диаметър 3 м. с пейка и маса от нефасониран материал импрегнирана против влага и мухъл от /акация /

бр

4

4

Маса с размери 200/90/90 см инпрегнирана против влага и мухъл от /акация /

бр

3

5

Мост по размер от място с парапети импрегнирани против влага и мухъл от / акация /

бр

3

6

Парапети с дължина 1000 см от нефасониран материал акация, импрегниран против влага и мухъл

бр

2

7

Люлка с пейка със синджир от нефасониран материал и инпрегниран против влага и мухъл

бр

4

 

Доставка от с. Боженица до мястото на монтаж на всяко съоръжение с

 

 

1

Пейки с дължина 150 и 200 см на елементи

бр

20

2

Беседка шестоъгълна на елементи

бр

4

3

Маса с размери 200/90/90 см на елементи

бр

3

4

Мостове на елементи

бр

3

5

Парапет на елементи

бр

2

6

Люлка с пейка на елементи

бр

4

 

Монтаж на съоръжения

 

 

1

Пейки с дължина 150 и 200 см на елементи

бр

20

2

Беседка шестоъгълна на елементи

бр

4

3

Маса с размери 200/90/90 см на елементи

бр

3

4

Мостове на елементи

бр

3

5

Парапет на елементи

бр

1

6

Люлка с пейка на елементи

бр

4

 

Ремонтни дейности по обзорната пътека

 

 

1

Доставка пренос и запълване на каверни с трошенокаменна фракция

м3

15

2

Поставяне на колчета в началото на пътеката с цел недопускане на транспортни средства

бр

5

3

Монтаж на информационни табели със замонолитване  по указание на инвеститора

бр

6

4

Монтаж на указателни табели със замонолитване по указание на инвеститора

бр

2

5

Изработка на защитна ограда с височина 1м пред скалата с луния календар с неформован материал импрегниран против влага и мухъл от /акация / до 10 метра

бр

1

6

Изработка на защитна ограда на мечата поляна от неформован материал импрегниран против влага и мухъл от /акация / до 10 метра

бр

1

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 1 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват - Приложение 6 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

  1. Образец на оферта – Приложение 6;

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”,


Списък от файлове


  • Приложение 6 - оферта

    02 Април 2021
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД