Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Ботевград"

05 Май 2022 Прочетена: 553 /

П О К А Н А

 

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на  Сдружение „МИГ Ботевград“ на:

Дата : 18.05.2022г.

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13

Административна сграда на Община Ботевград, партерен етаж, зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред:

1. Доклад за извършени дейности от „МИГ Ботевград“ за 2021 г.;

2. Доклад за годишен финансов отчет за 2021 г.;

3. Разглеждане на индикативна програма за дейност за 2022 г.;

4. Разглеждане на финансов план за изпълнение дейностите на „МИГ Ботевград“ за 2022 г.;

5. Приемане и освобождаване на членове в КВО на „МИГ Ботевград“;

6. Кандидатстване по процедура „Подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД