Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Ботевград"

05 Май 2022 Прочетена: 85 /

П О К А Н А

 

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на  Сдружение „МИГ Ботевград“ на:

Дата : 18.05.2022г.

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13

Административна сграда на Община Ботевград, партерен етаж, зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред:

1. Доклад за извършени дейности от „МИГ Ботевград“ за 2021 г.;

2. Доклад за годишен финансов отчет за 2021 г.;

3. Разглеждане на индикативна програма за дейност за 2022 г.;

4. Разглеждане на финансов план за изпълнение дейностите на „МИГ Ботевград“ за 2022 г.;

5. Приемане и освобождаване на членове в КВО на „МИГ Ботевград“;

6. Кандидатстване по процедура „Подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Бо...
07 Февруари 2022

След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Ив...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИ...
17 Декември 2021

ОБЯВА “Местна инициативна група Ботевград”   ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен дир...

Виж повече
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
29 Ноември 2021

  Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устав...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД