ПРОТОКОЛ от Комисия

30 Юли 2020 Прочетена: 432 /

ПРОТОКОЛ

 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации, съгласно условията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, относно предоставянето на предложения с индикативна цена за определяне стойността на разхода за: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

            Днес, 30.07.2020 г., в 11:30 ч. в зала „Христо Ботев“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Ботевград, Комисията, определена със Заповед № Заповед № 7/28.07.2020 г. на Иван Гавалюгов - Председател на сдружение „МИГ Ботевград“, в състав:

  1. Председател: Янка Александрова – Изп. директор на МИГ Ботевград

Членове:

  1. Тихомир Найденов – член на УС на МИГ Ботевград
  2. Мая Пенчева - член на УС на МИГ Ботевград

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със списъка на участниците в пазарните консултации.

До крайния срок за получаване на оферти (29.07.2020 г.) посочен в съобщението, са регистрирани 3 (три) броя индикативни оферти, а именно:

  1. Оферта № 1, подадена в 16:15 часа на 21.07.2020 г. от „Галекси“ ЕООД, ЕИК: 201341218 адрес: гр. Ботевград, ж.к.“Изток“, ул“Васил Левски“ №24, gsm: +359 878911216
  2. Оферта №2, подадена в 10:10 часа на 23.07.2020 г. от СД „Ни Плюс – Макаров и Сие“, ЕИК: 131013858, гр. София, ж.к.“Младост“ №3, бл.342, вх.В, ап.1, Email: svetlana.tihova@gmail.com, gsm: +359 887356771
  3. Оферта № 3, подадена в 13:00 часа на 29.07.2020 г. от „Хрима КО“ ЕООД, ЕИК:130501160,адрес: гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Ген. Кирил Ботев № 3, вх.А /офиси/, офис 1; тел./факс : 02/ 428 1390, 428 1391, 428 1392, 428 1393; моб.тел.:  0886 470 493; e-mail: office@hrima-bg.com , www.hrima-bg.com

 

На 29.07.2020 в 17:00 часа е подадено допълнителна декларация от „Хрима КО“ ЕООД, в която се упоменава пропуснат срок на валидност на оферта, подадена по-рано същия ден.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на офертите по реда на тяхното постъпване.

1. Участник № 1 „Галекси“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за извършване на услугите и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

2. Участник № 2 СД „Ни Плюс – Макаров и Сие“, е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за за извършване на услугите и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

3. Участник № 3 „Хрима КО“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

 

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за извършване на услугите и не откри аритметични грешки. Комисията установи липсващ срок на валидност на представената оферта, което е един от е част от минималното съдържание на офертата, който е упоменат в допълнителна получена декларация от оферента в рамките на допустимия срок. Офертата има всички изискуеми реквизити.

След разглеждането и проверката на представените оферти за определяне стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“, Комисията извърши изчисления на предложените индикативни цени от тримата участници за установяване на най-ниската предложена пазарна цена за всеки един обект, в представените по-долу таблици с обобщени данни.

 

 

Оферта на „Галекси“ ЕООД

 

Услуга

Количество

Ед.цена

Обща стойност

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

290,00 лв.

870,00 лв.

2.

Изработване на рекламни флаери *

250 бр.

0,28 лв.

70,00 лв.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки *

100 бр.

6,30 лв.

630,00 лв.

 

 

Общо без ДДС

1570,00 лв.

без ДДС

 

 

ТОТАЛ

1884,00 лв.

с ДДС

 

Оферта на СД „Ни Плюс – Макаров и Сие“

 

Вид услуга

Количество

 

Ед.цена с ДДС

Обща стойност с ДДС

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

 

333,30лв.

 

999,90лв.

2.

Изработване на рекламни флаери

250 бр.

 

0,20 лв.

 

50,00 лв.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки

100 бр.

 

 

7,00 лв.

 

 

700,00 лв.

 

 

 

   ТОТАЛ

1749,90лв.

с ДДС

 

 

Оферта на Хрима КО“ ЕООД

 

Вид услуга

Количество

 

Ед.цена

Обща стойност

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

 

300,00лв.

 

900лв.

2.

Изработване на рекламни флаери

250 бр.

 

0,30 лв.

 

75 лв.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки

100 бр.

 

 

7,00 лв.

 

 

700 лв.

 

 

   ОБЩО

 

1675,00 без ДДС

 

 

 

   ТОТАЛ

2010,00лв.

с ДДС

 

Комисията предлага за пределни стойности за извършване на услуга с предмет: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да се заложат предложените най-ниските пазарни цени от проведените пазарни консултации, посочени в табличен вид по-долу:

 

 

Вид услуга

Количество

 

Ед.цена с ДДС

Обща стойност с ДДС

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

 

333,30лв.

 

999,90лв.

2.

Изработване на рекламни флаери

250 бр.

 

0,20 лв.

 

50,00 лв.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки

100 бр.

 

 

7,00 лв.

 

 

700,00 лв.

 

 

 

   ТОТАЛ

1749,90лв.

с ДДС

 

Комисията приключи работата си и изготви и подписа настоящия протокол на 30.07.2020 г. в 12:15 ч.

 

 

Председател:

 

 

………………………………………

/ Янка Александрова/

 

Членове:

1 …………………………………….

/Тихомир Найденов/

 

 

2. ……………………………………

/ Мая Пенчева/

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД