ПРОТОКОЛ - разглеждане, оценяване и калсиране на подадени оферти - проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

30 Юли 2020 Прочетена: 76 /

ПРОТОКОЛ

 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации съгласно условията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, относно предоставянето на предложения с индикативна цена за определяне стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

            Днес, 30.07.2020 г., в 13:30 ч. в зала „Христо Ботев“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Ботевград, Комисията, определена със Заповед № 8/30.07.2020 г. на Иван Гавалюгов - Председател на сдружение „МИГ Ботевград“, в състав:

Председател: Марияна Горгачева  – зам.-председател на сдружение „МИГ Ботевград“

Членове:

  1. Тихомир Найденов – член на УС на МИГ Ботевград
  2. Янка Александрова – Изп. директор на МИГ Ботевград

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със списъка на участниците в пазарните консултации.

До крайния срок за получаване на оферти (29.07.2020 г.) посочен в съобщението, са регистрирани 3 (три) броя индикативни оферти, а именно:

  1. Оферта № 1, подадена в 11:15 часа на 27.07.2020 г. от „СИГНУМ 79“ ЕООД, ЕИК: 200276776 адрес: гр. Ботевград, ул.“Балканска“ №16, еmail: vanhristov@abv.bg, gsm: +359 885 783 351
  2. Оферта №2, подадена в 13:00 часа на 27.07.2020 г. от „Нова Градска Среда“ ЕООД, адрес: София, жк. Дианабад, Бл31Б, email: office@gradskasreda.com, gsm: 0876 21 44 01  
  3. Оферта № 3, подадена в 10:10 часа на 29.07.2020 г. от „Баукомплект“ ЕООД, ЕИК: 202782045, гр. София 1510, ж.к.“Х. Димитър“ бл.136, Email: gogovnet@gmail.com, gsm: +359 888822910

 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на офертите по реда на тяхното постъпване.

  1. Участник № 1 „СИГНУМ 79“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

  1. Участник № 2 „Нова Градска Среда“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

  1. Участник № 3 „Баукомплект“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

След разглеждането и проверката на представените оферти за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“, Комисията извърши изчисления на предложените индикативни цени от тримата участници за установяване на най-ниската предложена пазарна цена за всеки един обект, в представените по-долу таблици с обобщени данни.

 

Оферта на „СИГНУМ 79“ ЕООД

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

Оферта на „Нова Градска Среда“ ЕООД

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3 556.50

14226

2845.2 

17071.20

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

998.20

998.20

199.64

1 197.84

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

826.20

3304.80

660.96

3965.76

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

272.40

1634.4

326.88

1961.28

 5.

Скара за барбекю

3

204.30

612.90

122.58

735.48

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

743.20

2229.60

445.92

2675.52

 

ОБЩО

 

 

 

 

27606.64

 

 

Оферта от „Баукомплект“ ЕООД

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

6 250

25 000

 5 000

30 000

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

1 400

1 400

280

1 680

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

1 250

5 000

1 000

6 000

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

450

2 700

540

3 240

 5.

Скара за барбекю

3

320

960

192

1 152

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

1 050

3 150

630

3 780

 

ОБЩО

 

 

 

 

40922.00

 

Комисията предлага за прогнозни стойности на разходите за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да се заложат предложените най-ниските пазарни цени от проведените пазарни консултации, посочени в табличен вид по-долу:

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

Комисията приключи работата си и изготви и подписа настоящия протокол на 30.07.2020 г. в 15:30 ч.

 

 

Председател:

 

 

………………………………………

/Марияна Горгачева/

 

Членове:

1 …………………………………….

/Тихомир Найденов/

 

 

2. ……………………………………

/Янка Александрова /

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Финален доклад: ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УС...
03 Август 2020

                                                                                   Във връзка със сключен договор и ...

Виж повече
РЕШЕНИЕ За определяне стойността на разходите за: “Израбо...
30 Юли 2020

РЕШЕНИЕ от 30.07.2020 г.   За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи“ за целите на р...

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
29 Юли 2020

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околн...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД