ПРОТОКОЛ - разглеждане, оценяване и калсиране на подадени оферти - проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

30 Юли 2020 Прочетена: 686 /

ПРОТОКОЛ

 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации съгласно условията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, относно предоставянето на предложения с индикативна цена за определяне стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

            Днес, 30.07.2020 г., в 13:30 ч. в зала „Христо Ботев“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Ботевград, Комисията, определена със Заповед № 8/30.07.2020 г. на Иван Гавалюгов - Председател на сдружение „МИГ Ботевград“, в състав:

Председател: Марияна Горгачева  – зам.-председател на сдружение „МИГ Ботевград“

Членове:

  1. Тихомир Найденов – член на УС на МИГ Ботевград
  2. Янка Александрова – Изп. директор на МИГ Ботевград

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със списъка на участниците в пазарните консултации.

До крайния срок за получаване на оферти (29.07.2020 г.) посочен в съобщението, са регистрирани 3 (три) броя индикативни оферти, а именно:

  1. Оферта № 1, подадена в 11:15 часа на 27.07.2020 г. от „СИГНУМ 79“ ЕООД, ЕИК: 200276776 адрес: гр. Ботевград, ул.“Балканска“ №16, еmail: vanhristov@abv.bg, gsm: +359 885 783 351
  2. Оферта №2, подадена в 13:00 часа на 27.07.2020 г. от „Нова Градска Среда“ ЕООД, адрес: София, жк. Дианабад, Бл31Б, email: office@gradskasreda.com, gsm: 0876 21 44 01  
  3. Оферта № 3, подадена в 10:10 часа на 29.07.2020 г. от „Баукомплект“ ЕООД, ЕИК: 202782045, гр. София 1510, ж.к.“Х. Димитър“ бл.136, Email: gogovnet@gmail.com, gsm: +359 888822910

 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на офертите по реда на тяхното постъпване.

  1. Участник № 1 „СИГНУМ 79“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

  1. Участник № 2 „Нова Градска Среда“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

  1. Участник № 3 „Баукомплект“ ЕООД е представил оферта, съдържаща индикативни ценови предложения за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

Комисията извърши техническа проверка на представените индикативни стойности за изработване на парковите елементи и не откри аритметични грешки и пропуски при изготвяне на същите.

След разглеждането и проверката на представените оферти за определяне стойността на разхода за „Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“, Комисията извърши изчисления на предложените индикативни цени от тримата участници за установяване на най-ниската предложена пазарна цена за всеки един обект, в представените по-долу таблици с обобщени данни.

 

Оферта на „СИГНУМ 79“ ЕООД

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

Оферта на „Нова Градска Среда“ ЕООД

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3 556.50

14226

2845.2 

17071.20

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

998.20

998.20

199.64

1 197.84

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

826.20

3304.80

660.96

3965.76

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

272.40

1634.4

326.88

1961.28

 5.

Скара за барбекю

3

204.30

612.90

122.58

735.48

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

743.20

2229.60

445.92

2675.52

 

ОБЩО

 

 

 

 

27607.08

 

 

Оферта от „Баукомплект“ ЕООД

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

6 250

25 000

 5 000

30 000

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

1 400

1 400

280

1 680

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

1 250

5 000

1 000

6 000

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

450

2 700

540

3 240

 5.

Скара за барбекю

3

320

960

192

1 152

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

1 050

3 150

630

3 780

 

ОБЩО

 

 

 

 

45852.00

 

Комисията предлага за прогнозни стойности на разходите за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да се заложат предложените най-ниските пазарни цени от проведените пазарни консултации, посочени в табличен вид по-долу:

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

Комисията приключи работата си и изготви и подписа настоящия протокол на 30.07.2020 г. в 15:30 ч.

 

 

Председател:

 

 

………………………………………

/Марияна Горгачева/

 

Членове:

1 …………………………………….

/Тихомир Найденов/

 

 

2. ……………………………………

/Янка Александрова /

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД