РЕШЕНИЕ

30 Юли 2020 Прочетена: 458 /

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2020 г.

 

За определяне стойността на разходите за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“.

 

Във връзка с покана за пазарни консултации, публикувана на сайта на сдружение „МИГ Ботевград“ на 20.07.2020г. и на основание отразени резултати в Протокол от 30.07.2020г., назначена със заповед № 7/28.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“ за разглеждане на постъпили независими оферти,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“:

 

 

Вид услуга

Количество

 

Ед.цена с ДДС

Обща стойност с ДДС

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

 

333,30лв.

 

999,90лв.

2.

Изработване на рекламни флаери

250 бр.

 

0,20 лв.

 

50,00 лв.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки

100 бр.

 

 

7,00 лв.

 

 

700,00 лв.

 

 

 

   ТОТАЛ

1749,90 лв.

с ДДС

 

 

ОБОСНОВКА НА МОТИВИТЕ, ОБУСЛОВИЛИ ИЗБОРА:

            Стойността на разхода за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ е определена чрез прилагане на способа за пазарни консултации, съобразно изискванията на условията за кандидатстване по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/.

Комисия,  назначена със заповед № 7/28.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“, единодушно и без особено мнение на членовете на нейния състав, предлага разходите за: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да възлизат на посочените по-горе суми.

Възложителят приема и потвърждава предложението на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти, изложено в протокола от дейността й.

 

 

Иван Гавалюгов

/Председател на МИГ Ботевград/

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД