С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“

05 Октомври 2023 Прочетена: 231 /

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР -водено от общностите местно развитие) на Сдружение “Местна инициативна група“ /МИГ/ – Ботевград бе представена изложба  със снимков материал и информация, представящи културно-историческите обекти и природните забележителности в района на Липница. Като част от събитието беше представена и презентация на картотекираните оброчни места, скални светилища, образувания и пещерите. 

По проекта са изпълнени следните дейности: Повишаване капацитета на местните общности и граждани за активно включване в процесите на Водено от общностите местно развитие /ВОМР/; Проучване моментното състояние на обекти на културно историческото наследство на територията землището на с. Липница и потенциала за активиране на местното развитие на територията на МИГ Ботевград, община Ботевград; Проучване въздействието върху човешкия организъм на водата с високо съдържание на желязо; Дейности за популяризиране на МИГ Ботевград, на местната идентичност, култура и бит; Ремонт и изграждане на дребномащабна инфраструктура; Проучване и проектиране на високо атрактивна туристическа пътека в района на с. Липница общ. Ботевград. (ВАТПЛ).


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД