Уведомление

31 Март 2021 Прочетена: 631 /

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

 изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)             

              

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от        МИГ Ботевград, ЕИК 177054410

пл.“Освобождение“ №13

Иван Александров Гавалюгов, тел. 0723/66608

 (име, адрес и телефон за контакт)

 

 (седалище)

Пълен пощенски адрес: Телефон, факс и ел. поща (е-mail):

тел.: 0723/66608,

 email: mig.botevgrad@gmail.com

 Телефон 0723/66608

Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“.

Лице за контакти: Янка Александрова, тел. 0887710744

 

УВАЖАЕМА   Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ има следното инвестиционно предложение:

В рамките на  проект „Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“, имаме намерение да изградим дребномащабна инфраструктура представляваща изграждане на туристически маршрут с название :

 „Обзорна пътека - Липнишки древни и скални феномени“,

което проектно предложение ще се предостави за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности„ от мярка 19” Водено от общностите местно развитие„ -ПРСР 2014-2020.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.  Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Заложени са за реализация следните дейности:

1.Повишаване потенциала на местните общности и граждани за активно включване в процесите на ВОМР чрез провеждане на обучения.

2.Доброволчески инициативи.

            3.Проучване потенциала за местно развитие на територията на МИГ Ботевград, с насоченост към населени места в периферните райони, по-конкретно землището на с.Липница и граничещите с него населени места,

5. Събития за популяризиране на местната идентичност.

 6. Информация и публичност.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В точка 3-та от Резюме на предложението са описаните дейностите по  реализация на  дребномащабна туристическа инфраструктура и конкретно включват :

1.Поставяне на 2 броя информационни карти  – (с размери 150/220 см)

3.Монтиране на   информационно табло-(с размери 150/220 см), туристически знаци-7 бр

4.Монтиране на туристическа инфраструктура- дървени пейки-7бр, маси-1, беседка-1 бр,

5.Премахване на захрастяване  по същестуващ горски и общински  път, част от туристическа пътека,пречещи на добрата видимост

6.Направа и поставяне на дървени платформи -3 бр  за преодоляване на теренин денивелации-4 до 6 м

7.монтаж на обезопасителни парапети (на опасните участъци)-25-40 мл.

8.Ремонт на тялото обществена чешма в м.Ръждавица, землище на с.Липница и благоустрояване на подстъпа към нея.

Туристическото трасе ще следва съществуващи общински и горски пътища в землището на с.Липница.Не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура, няма необходимост от допълнителни подстъпи към трасето.

Предвидените за монтаж туристически съоръжения, туристическа мебел-маси,пейки, беседка няма да са трайно свързани с терена.Няма да се ползва бетон, или циментови смеси  под никаква форма.

Изкопните видове работи са минимални по обем и размер, най-често ще се пробиват отвори за монтаж на знаци,табели, информационни карти.

По никакъв начин не се налага ползването на взривни вещества.

Всички така описани дейности не представляват строителство съгласно  чл.12,ал.2, т.4 от Наредба 5/31.7.2014г.,във връзка с прилагането на чл.153 от ЗГ-прилагам декларация съгласие от ДГС Ботевград.

Също така съгласно становището на главен архитект община Ботевград, за реализацията на тези дейностите не се изисква инвестиционен проект,        респ. разрешение за строеж. Дейностите по монтаж и поставяне на туристически съоръжения са съгласно чл.56 и 147от ЗУТ

Същите  ще бъдат изпълнени под ръководството на компетентни специалисти и технически правоспособни  лица, на база съгласувана техническа документация.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 

Инвестиционното предложение  съответства на действащият ОПР на община Ботевград и на Стратегията на МИГ Ботевград.

Дейностите в настоящето предложение ще бъдат предложени за  одобрение и финансиране по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г./

.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В таблична форма са показани координатите на съоръженията, предмет на проекта.

                                                                                                Координати в ККС 2005

 

Наименование на съоръжението

Х

Y

идентификатор

местност

1

Монтаж Информационна карта

4765427.642

357161.075

43788.822.9

Водна пещ

2

Монтаж Беседка

4765381.208

35152.581

43788.822.9

Водна пещ/Меча поляна

3

Монтаж маса

4765381.208

35152.581

43788.822.9

Водна пещ

4

Монтаж пейка

4765382.207

35152.581

43788.822.9

Водна пещ

5

Монтаж Пейки-2 бр

4765265.737

357207.837

43788.822.9

Водна пещ

6

Парапети,указателни знаци-20 мл,3бр

4765353.011

357103.345

43788.822.3

Ямите

7

Монтаж Платформа-№3

4765345.071

357112.621

51946.716.1

Коския дол

8

Монтаж Платформа-№2

4765140.619

357302.073

51946.716.1

Коския дол

9

Монтаж Платформа-№1

4765154.708

357378.697

43788.822.3

Драгньови ливади

 

Монтаж пейки-2 бр

4764590.336

357785.489

43788.237.13 

Голямата поляна

 

Монтаж  указателни знаци-5

4764003.492-4764544.107

357994.661-357774.044

43788.819.192 

Ведомствен общински път

 

Монтаж Информационна карта-1

4764003.492

357994.661

43788.819.192 

Ведомствен общински път

 

Монтаж Информационна табела-1

4763886.860

358013.964

43788.819.191 

М.Ръждавица

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Схема на трасето

 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При изпълнението на проектните дейности не се налага изграждането на нова инфраструктура-пътища, водопроводи, друга мрежа.

Необходимите материали, които ще се ползват са -дърво,камък,крепежен материал. Съгласно техническите указания, извън трасето, при цехови условия ще се направя.и подготовка и заготовка на елементите, след което ще се транспортират до съответните места за поставяне /монтаж.

Няма да се налага изграждането на допълнителни съоръжения, няма да се ползват повърхностни или подземни води.

Няма да се ползват тежкотоварни машини и техника.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат !

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни емисии

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Очакваните отпадъци са преди всичко са от човешка дейност, те ще са на два етапа :

1.Етап на изглаждане на трасето период 4-6 месеца,

Очакваните количества са от дървени отпадъци-1-2м3, в резултат на изграждане на дървени платформи, туристическа мебел. Отпадъци като  картони, хартиени опаковки –общо 0,5-1 м3 за целият период, същите ще се изхвърлят в контейнери  в населените места.

2.Етап експлоатация на туристическото трасе

Очакваният обем отпадък е около 1-2 м3/месечно, като трасето ще се ползва в активният туристически сезон април-октомври.

С подходяща информация ще се апелират всички посетители да изхвърлят отпадъците в поставените от общината контейнер в  началната точка на трасето- м.Ръждавица

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква да се формират отпадъчни води,в предвид характера на предвидените дейности и мероприятия..

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвиждат.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1.допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

-скици на имотите

-графични чертежи на туристическите съоръжения

4.  Електронен носител – 1 бр.

5. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: 31.3.2021 г                                               Уведомител:  Иван Гавалюгов   


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД