УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

29 Юли 2020 Прочетена: 497 /

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

                                                                          ДО

                                                                          ДИРЕКТОРА НА

                                                                          РИОСВ - СОФИЯ

                                                        

                                                                         

                                                                         

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от Иван Александров Гавалюгов,

(име, адрес и телефон за контакт)

Гр.Ботевград, пл.“Освобождение“ №13, тел.: 0723/66608

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Гр.Ботевград, п.к. 2140, пл.“Освобождение“ №13

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.: +359897910195, email: mig.botevgrad@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“.

Лице за контакти: Радостина Вутева

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖO ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че сдружение „Местна инициативна група Ботевград“

има следното инвестиционно предложение: реализиране на Етап 1 на проект

„Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград на терен от 10 522 кв.м. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Проектът е изготвен по задание на възложителя в съответствие с изискванията на следните нормативни документи: Наредба No4 от 21 май 2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти; Наредба No1 от 30 май 2002 г. за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ботевград; Наредба No4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; Закон за устройство на територията. 01. Общи положения Обект на проектиране е общински имот с характер на крайградски парк във вилна зона „Зелин“ южно от гр. Ботевград. Местността е живописна, с характерен наклон на северозапад, с просторни поляни и рехави групи от трайна дървесна растителност.  Мястото е притегателно и целогодишно е оживено поради естествената си природна красота и близостта до гр. Ботевград. Оттук минават пътеки, туристически маршрути и спортни трасета. 02. Проектно решение Проектът е разработен с цел превръщането на имота в малък крайградски парк, в зона за спокоен ежедневен и седмичен отдих и провеждане на събития за жителите и гостите на гр. Ботевград. Местността може да се превърне в елегантен природосъобразен кът за разходки, активен отдих, пикник, полеви игри, исторически възстановки, спорт на открито и образователни инициативи. Територията позволява да се създаде уютен и кокетен планински лесопарков комплекс с натурална растителност при минимална човешка намеса. Условно обектът може да се раздели на три зони: - югозападна зона с автобусна спирка и малко площадче с павилиони и пейки; - средна зона с площадки за пикник и поляни за игри; - североизточна зона с повече зеленина и беседка. Всички площадки и зони се обслужват от една-единствена пешеходна алея, която преминава през целия обект. Алеята започва от входа на парка и минава последователно покрай всички площадки. Във всяка от площадките се разполагат различни по смисъл и предназначение преместваеми обекти – едра и дребна паркова мебел: павилиони, големи и малки маси с пейки, паркови пейки, скари и плотове за барбекю. Изграждането на площадките и подходите към тях е съобразено с изискванията на инвеститора: функционално разположение, лесен достъп, минимум земни работи, окрупнени зелени площи.

Инвестиционното предложение ще бъде подадено за одобрение и финансиране по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г./, като по процедурата ще се финансират:

1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;

2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;

3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Общата използвана площ – 10522 /десет хиляди петстотин двадесет и два/ кв.м.

В рамките на проекта е планирано поставяне на следните паркови елементи, съгласно схема на поставяне, одобрена от главния архитект на община Ботевград: паркови пейки, павилиони за занаяти и исторически възстановки, големи и малки маси с пейки и огнище.

Технология на изграждането

 Изграждането на обекта следва да се извършва на три етапа:

  • Подготвителни работи

01. Прочистване от всякаква нежелана и плевелна растителност;

02. Трасиране на опорни и подробни точки;

  • Строително-монтажни работи

03. Изкопни работи за достигане на проектни нива;

04. Насипни работи за достигане на проектни нива;

05. Изграждане на контура на алеята и площадките;

06. Застилане на алеята и останалите площадки;

07. Монтиране на съоръжения и паркова мебел;

  • Довършителни работи

08. Подравняване и почистване на зелените площи;

09. Затревяване и поливане.

Проектът предвижда изкопни работи с предполагаема дълбочина – 30 см.

Проектът предвижда използване на съществуваща техническа инфраструктура и не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение ще бъде подадено за одобрение и финансиране по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г./, 4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлен имот с идентификатор 05815.308.185 по КК и КР на гр.Ботевград с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, номер по предходен план: квартал 38;

Местонахождение: Област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, с административен адрес: гр.Ботевград, п.к. 2140, в.з. „Зелин“, ул.“36-та“№3

Собственост - теренът е публична общинска собственост

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвидените земни маси в резултат на изкопните работи ще бъдат с ориентировъчно количество - 4.0 м3.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вещества от дейността, при които ще се осъществява контакт с води, както по време на строителство, така и по време на експлоатация.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвижда се временно запрашаване на въздуха по време на изкопните работи. Въздействието е кратно и локално.   

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителните работи се очаква генериране на опаковки от строителни материали.

По време на експлоатация се очаква генериране на смесени битови отпадъци, за които ще бъде предвиден контейнер.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се формират отпадъчни води както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Обектът не е свързан с ползването на опасни химични вещества.  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

0Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

0Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

0Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ………………….                                               Уведомител: …………………………

                                                                                                                (подпис)

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД