УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

11 Януари 2021 Прочетена: 525 /

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

                                                                          ДО

                                                                          ДИРЕКТОРА НА

                                                                          РИОСВ - СОФИЯ

                                                        

                                                                         

                                                                         

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от Иван Александров Гавалюгов,

(име, адрес и телефон за контакт)

Гр.Ботевград, пл.“Освобождение“ №13, тел.: 0723/66608

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Гр.Ботевград, п.к. 2140, пл.“Освобождение“ №13

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.: +359897910195, email: mig.botevgrad@gmail.com

Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“.

Лице за контакти: Янка Александрова

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖO ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че сдружение „Местна инициативна група Ботевград“

има следното инвестиционно предложение: „Местна инициативна група Ботевград“ (МИГ Ботевград) за активно местно развитие“Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

 

Инвестиционното предложение ще бъде подадено за одобрение и финансиране по ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ В ЧАСТТА НА МАЛКИ ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ., като по процедурата ще се финансират следните основни дейности:

1.Повишаване потенциала на местните общности и граждани за активно включване в процесите на ВОМР чрез провеждане на обучения.

2.Доброволчески инициативи.

3.Проучване потенциала за местно развитие на територията на МИГ Ботевград, с насоченост към населени места в периферните райони, по-конкретно землището на с.Липница и граничещите с него населени места.

Дейността включва:

- теренна работа по проучване и документиране на пещерите в района на с.Липница под ръководството на археолог, специалист по пещерни отложения и по план сметката заложена в ЗКН (Закон за културно наследство).

- изследвания и проучвания, свързани с популяризиране на местната идентичност на с. Липница като обекти на културно историческото наследство

Всички проучвателни дейности ще бъдат съобразени с всички изисквания за устойчивост и ще бъдат съгласувани с режимите на съответните защитени територии.

 4. Събития за популяризиране на местната идентичност.

 5. Информация и публичност.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектното предложение предвижда единствено използване на съществуващата техническа инфраструктура (пътища, улици, съществуващи горски пътеки) и не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура..

Проектът не предвижда каквито и да е строително-монтажни работи, единствено подготвителни работи по прочистване от всякаква нежелана и плевелна растителност, които биха затруднили извършването на планираните проучвания, планирани да бъдат извършени от доброволци.

Проектът не предвижда изкопни работи, насипни работи, монтиране на съоръжения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение ще бъде подадено за одобрение и финансиране по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г./,

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Планираните проучвателни дейности ще включват:
* проучване на пещери и исторически обекти в землището на с. Липница, община Ботевград. В началния етап от реализацията на тази дейност се предвижда събиране и анализиране на наличната информация за карстовите обекти (пещери) в землището на с. Липница – карти, описания, публикации за биоспелеология, геология и археология и

* проучване на обектите на културно историческото наследство в района на с. Липница, като част от маршрути за културен туризъм

Всички проучвателни дейности ще бъдат съобразени с всички изисквания за устойчивост и ще бъдат съгласувани с режимите на съответните защитени територии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Неприложимо

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вещества от дейността, при които ще се осъществява контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Неприложимо

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Неприложимо

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формирането на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Проектът не е свързан с ползването на опасни химични вещества.  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

0Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

0Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

0Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Електронен носител - 1 бр.

5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 Дата: ………………….                                               Уведомител: …………………………

                                                                                                                (подпис)


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД