Информация


Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“, за краткост МИГ Ботевград  е неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност, учредена според българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяваща дейността си, в съответствие с българското и международното законодателство в сътрудничество с български и чуждестранни, държавни и частни организации с подобни цели.

 Дейността на Сдружение МИГ Ботевград е в обществена полза. Сдружението ще работи за повишаване на капацитета и активно гражданско участие в процесите за подобряване качеството на живот, намаляване на бедността, устойчиво развитие на икономиката и земеделския сектор, с приоритет към иновациите, младежкото включване и инициативите на местните хора в сферите, значими за местното развитие и свързани с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие, прилагана от „МИГ Ботевград“, утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР, както и за прилагане подхода на Воденото от общността местно развитие (ВОМР) по Прогама за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020 с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФПСП), Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 Седалището на организацията е в област Софийска с постоянен адрес гр. Ботевград, пл. „Освобождение „ 13.

 

Управителните органи на МИГ Ботевград са:

 

  • Върховен колективен орган /ВКО/ - Общо събрание, в което членуват 31 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор
  • Управителен съвет /КУО/, състоящ се от от 9 членове

 

Основни цели на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ :

 

1. Изпълнение на предложената от сдружение  „Местна инициативна група Ботевград“ и одобрена от Колективния върховен орган /КВО/ е Стратегията за воденото от общностите местно развитие/за краткост СМР/ на територията на община Ботевград и, по възможност, одобрена и финансово подкрепена от МЗХ, Разплащателната агенция, ЕЗФРСР, ЕСФ, ЕФРР, ЕФМДР, други ОП по Структурните фондове.

 

2. Предоставяне на местните общности, бизнес, институции, организации на реални възможности за социално приобщаване, увеличаване на заетостта, задържане на младите хора, обединяване и насочване на ресурсите и потенциала към икономическо развитие на региона.

 

3. Насърчаване генерирането на иновативни идеи, нестандартни подходи и въвеждането им в практиката, което е ключов приоритет на всички европейски фондове за периода 2014-2020 г. с фокус върху учащите се и младите хора.

 

4. Интегриран подход към околната среда за активно гражданско включване в съхраняването, разумно ползване и устойчиво развитие на околната среда, културното, историческо и природно наследство.

 

5. Изграждане на местен капацитет от активни лидери, повишаване на обществената активност, насърчаване и стимулиране предприемачеството на територията на община Ботевград, което ще рефлектира върху повишаване социалния статус на гражданите, качеството на образованието, здравеопазването и други социални сектори.

 

6. Създаване на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други МИГ, организации и/или институции, имащи сходни цели и идеи за сътрудничество, за изпълнение на съвместни проекти.

 

7. Поддържане на заетостта в предприемаческия и земеделски сектори за създаване на нови работни места, помощ за стартиране на бизнес.

 

8.Въвеждане на нови методи и ресурси за развитие на община Ботевград, внедряване на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения, предоставяне на полезна информация и контакти.

 

9. Насърчаване развитието на биологично земеделие, подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти и добавяне на стойност към продуктите от „зеленото” предприемачество, чрез проучване и прилагане на наши и европейски практики, включване на община Ботевград в национални, трансгранични и транснационални мрежи.

 

10.Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители.

 

11.Създаване на условия и провокиране развитието, чрез прилагане иновативни методи, на граждански, младежки, екологични, бизнес и други идеи, инициативи и дейности, с цел тяхното привличане и задържане като ценен ресурс и двигател на развитието на община Ботевград.

 

12.Създаване условия за развитие на привлекателен селски туризъм чрез възраждане и утвърждаване на духовните ценности, културната идентичност на местните етноси, богатото местно историческо наследство /традиции, обичаи/, възстановяване на стари занаяти и бит.

 

13.Активизиране на спорта, формиране на физическата култура чрез масовизиране на многообразните му форми сред гражданите от всички възрасти и здравен статус и изграждане на достъпна, модерна инфраструктура-за здраве и в подкрепа развитието на микро и малки предприятия в сферата на услугите.

 

14.Подпомагане социално слабите, хората с увреждания, представители на малцинствени групи и други нуждаещи се от допълнителни грижи и интегриране.

 

15.Подкрепа и развитие на доброволчеството като норма на поведение, взаимопомощ и важен за местното развитие ресурс.

 


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД