Кои сме ниеСвързани странициИнформация

Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“, за краткост МИГ Ботевград  е неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност, учредена според българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел...

Виж ...


Общо събрание

Списък на членовете на Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението „Местна инициативна група Ботевград“ № Наименование на юридическото/ физическото лице Име и фамилия на представляващия/те Сектор,...

Виж ...


Управителен съвет

Иван Гавалюгов - Председател на УС Връзки с бизнеса   Д-р Марияна Горгачева – Зам.-председател на УС Връзки с бизнеса   Виржиния Якимова Правно обслужване   Галя Дикова-Иванова Култура, културно-историческо н...

Виж ...
КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД